Sameier og borettslag omfattes av «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter», også kalt «Internkontrollforskriften». Målet er å forebygge ulykker, miljø- og helseskader og forskriften pålegger derfor styret å sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.

Styret må iverksette og dokumentere:

  • Kartlegging av farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko
  • Iverksette tiltak og rutiner for å forebygge ihht. risikovurderingen
  • System for rapportering og håndtering av feil og mangler (avvik)
  • Rutiner for minimum én årlig gjennomgang for å sikre at det systematiske HMS-arbeidet blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte
HMS

Kan det dokumenteres at lekeplassene har lovpålagte ettersyn?

hms

Har du gjort avtale om strøing?

HMS-systemet Lettstyrt

Lettstyrt HMS tilfredsstiller Interkontrollforskriftens krav, og tilpasses forholdene i ditt boligselskap.  Systemet har skjemaer og maler, og er lett å etablere.

Dere kan gjøre jobben selv, eller vi kan bistå etter ønske.